оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання послуг по передачі SMS-повідомлень

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТУМ» (у подальшому - ВИКОНАВЕЦЬ), юридична особа, зареєстрована за законодавством України, керуючись ст.633 та 634 Цивільного кодексу України, публічно через інтернет-ресурс із доменним іменем http://smsukraine.com.ua (у подальшому - Сайт) пропонує необмеженому колу осіб (у подальшому - ЗАМОВНИК), що пройшли реєстрацію на Сайті, надання послуг по передачі SMS-повідомлень (у подальшому Виконавець та Замовник разом – Сторони, а кожна окремо - Сторона).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічний договір - це правочин про надання послуг по передачі SMS-повідомлень, який встановлює однакові для всіх ЗАМОВНИКІВ умови надання цих послуг та укладається між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ на умовах Публічної оферти в момент Акцепту ЗАМОВНИКОМ її умов (у подальшому - Договір).
1.2. Публічна оферта - пропозиція ВИКОНАВЦЯ, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містіться в Публічній оферті.
1.3. Акцепт - надання ЗАМОВНИКОМ повної та безумовної згоди ВИКОНАВЦЮ на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених Публічною офертою (ст.642 Цивільного кодексу України.
1.4. Сайт - інтернет-ресурс ВИКОНАВЦЯ для надання послуг із доменним іменем http://smsukraine.com.ua. 
Сайт є незалежним інтернет-ресурсом. Через Сайт не провадиться перепродаж баз даних третіх осіб.
1.5. Послуги - послуги по передачі SMS-повідомлень через Сайт ВИКОНАВЦЯ, інші запропоновані ВИКОНАВЦЕМ на Сайті послуги, які надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ на підставі даного Договору відповідно до умов діючих Тарифів.
1.6. Тариф - сукупність пропозицій, запропонованих ЗАМОВНИКУ ВИКОНАВЦЕМ щодо вартості, умов та обсягу надання Послуг.
1.7. Система – це програмний комплекс ВИКОНАВЦЯ, який дозволяє ЗАМОВНИКУ зареєструватись, відправляти SMS-повідомлення, відслідковувати їх статус та контролювати свій електронний віртуальний рахунок. Доступ до Послуги за допомогою Системи надається ЗАМОВНИКУ після попереднього зарахування коштів на Електронний віртуальний рахунок, який складає 100% вартість SMS-повідомлень. Відрахування коштів з основного рахунку починається з моменту відправки ЗАМОВНИКОМ кожного SMS-повідомлення із використанням Системи. Якщо кошти на рахунку закінчуються, послуга призупиняється до моменту поповнення рахунку.
1.8. Електронний віртуальний рахунок – програмне забезпечення, що дає можливість ЗАМОВНИКУ відслідковувати надходження коштів.
1.9. Клієнт – абонент оператора мобільного (рухомого) зв‘язку з яким у ЗАМОВНИКА є домовленість про відправлення SMS-повідомлень на його кінцеве обладнання (стандарту GSM та CDMA).
1.10. Альфанумеричне ім’я – унікальні комбінація латинських літер або унікальна комбінація латинських літер з арабськими цифрами (в кількості не менше 3 та не більше 11), яка обирається ЗАМОВНИКОМ на власний розсуд та відображається у SMS-повідомленні, як підпис - ім’я ЗАМОВНИКА.
1.11. SMS-повідомлення – це коротке текстове повідомлення, яке містить інформацію в цифровому текстовому форматі довжиною до 160 знаків латиницею або 70 знаків кирилицею. У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, SMS-повідомленням буде вважатись кожна частина тексту, сформована ЗАМОВНИКОМ, довжиною до 153 символів при використанні латинського алфавіту або до 67 символів при використанні кирилиці, але у будь-якому випадку кількість таких частин не може перевищувати п’яти. У випадку, якщо текст одного SMS-повідомлення вміщує алфавітно-текстові та цифрові знаки латиницею та кирилицею, вважається що SMS-повідомлення відправлене кирилицею. При відправці SMS-повідомлення, яке складається з п’яти і більше частин, ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує ЗАМОВНИКУ коректність їх доставки абоненту.
1.12. Національне SMS-повідомлення - це повідомлення, передача якого здійснюється Клієнту за допомогою національного Альфанумеричного імені.
1.13. Міжнародне SMS-повідомлення - це повідомлення, передача якого здійснюється Клієнту за допомогою міжнародного Альфанумеричного імені.
Критерії віднесення до категорії Міжнародного повідомлення:
• зміст (тіло) повідомлення містить контент (текст, відео, аудіо, графічні та інші файли), оригінальним відправниками яких є іноземні компанії;
• зміст (тіло) повідомлення містить контент (текст, відео, аудіо, графічні та інші файли), оригінальним відправниками яких є міжнародні електронні платіжні системи (наприклад, Visa, MasterCard, AmExpress), міжнародні електронні гаманці (наприклад, WebMoney, Qiwi Wallet тощо), міжнародні платформами обробки електронних платежів (наприклад, PayPal тощо), міжнародні соціальні мережі (наприклад, Facebook, Vkontakte, Fotostrana тощо), міжнародні ОТТ-застосунки/додатки (наприклад, Viber, WhatsApp, Skype тощо), міжнародні ігрові Інтернет-сервіси (наприклад, Worldoftanks, Gameserver, mobitva.com тощо), міжнародні сервіси online-бронювання (наприклад, Booking, AirBnB тощо), іноземні банки та іноземні авіакомпанії (наприклад, Arab Bank, AirBaltic тощо);
• зміст (тіло) Повідомлення містить коди підтвердження/верифікації при реєстрації/логуванні користувачів в облікових записах на таких веб-ресурсах, як Google, Booking, LinkedIn, Airbnb, E-Bay, Hotmail, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Hotels, Amazon, Expedia, PayPal, Instagram, UPS, iTunes і т.п.;
• відправлені з презентацією Альфанумеричних імен, що містять найменування міжнародних торгівельних марок (брендів), за винятком випадків, якщо така марка зареєстрована за оригінальним відправником, який є резидентом України, що підтверджується відповідними документами;
• відправлені з презентацією Альфанумеричних імен, які складаються лише з цифр, за винятком цифрових Альфанумеричних імен, які використовуються українськими підприємствами та організаціями (наприклад, комерційними банками, НБУ, державними та комунальними установами тощо) і використання таких цифрових імен підтверджується відповідними документами;
• відправлені з презентацією Альфанумеричних імен, які складаються з символів/літер/цифр тощо, що у своєму поєднанні не мають змісту та/або унеможливлюють ідентифікацію відправника таких Повідомлень, або у разі відсутності Альфанумеричного імені;
• відправлені з презентацією Альфанумеричних імен, що містять слова «SMS», «Info», «Service» або «Servise» у будь-яких варіаціях;
• Повідомлення, які були направлені через такі веб-ресурси як SMS-fly, TurboSMS, LetsAds, ePochta SMS тощо;
• відправлені з презентацією Альфанумеричних імені, що містять літери (букви), що не належать до латинського алфавіту, та/або будь-які символи та розділові знаки, крім розділового знаку тире «-» та символу підкреслення «_» (англійською мовою «underscore»).
Критерії для визнання SMS-повідомлення Міжнародним визначаються Оператором рухомого (мобільного) зв`язку України на власний розсуд та можуть бути змінені ним в будь-який момент часу.
Замовник розуміє та погоджується, що Оператор у будь-який момент строку дії Договору може визнати конкретне Альфанумеричне ім’я та/або SMS-повідомлення Міжнародним. У такому разі всі такі SMS-повідомлення, відправлені Замовником з початку поточного звітного періоду, тарифікуватимуться Виконавцем як Міжнародні повідомлення без необхідності додаткового повідомлення про це Замовника.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. На умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ надає, а ЗАМОВНИК приймає і оплачує послуги по забезпеченню доступу до програмного забезпечення (далі – Система), яке забезпечує формування, доставку і підтвердження про доставку SMS-повідомлень Клієнту протягом строку дії Договору (далі - Послуги).
2.2. Предметом, визначеним цим Договором, є надання ЗАМОВНИКУ послуг у відповідності з Правилами надання Послуг та діючими Тарифами ВИКОНАВЦЯ.
2.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, ВИКОНАВЕЦЬ визначає самостійно й вони є обов’язковими для Сторін.
2.4. ЗАМОВНИК зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.
2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, що є достатньою для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

3. АКЦЕПТ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР
3.1. Даний Договір є пропозицією ВИКОНАВЦЯ укласти договір (офертою) (ст.641 Цивільного кодексу України) та укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) ЗАМОВНИКОМ всіх його умов (ст.642 Цивільного кодексу України).
Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами та прирівнюється до договору, підписаного між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.
3.2. Договір укладається шляхом реєстрації ЗАМОВНИКА на Сайті та оплати ним Послуг за діючими Тарифами та в порядку, передбачених Договором, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.3. Уклавши Договір ЗАМОВНИК автоматично підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору, Тарифами та всіма умовами, викладеними на Сайті.
3.4. ЗАМОВНИКУ, який не згодний з умовами даного Договору, Послуги не надаються.
3.5. На письмову вимогу ЗАМОВНИКА Сторони можуть підписати письмовий примірник Договору.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. З повним переліком та змістом Послуг й Тарифами ВИКОНАВЦЯ ЗАМОВНИК може ознайомитися на Сайті.
4.2. Послуги надаються ЗАМОВНИКУ на платній основі відповідно до діючих Тарифів.
4.3. Умови надання Послуг: 
- реєстрація ЗАМОВНИКА на Сайті;
- ознайомлення та згода ЗАМОВНИКА з умовами цього Договору;
- оплата ЗАМОВНИКОМ Послуг у повному обсязі в порядку, передбаченому Договором.

5. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Послуги надаються тільки ЗАМОВНИКАМ, які зареєстровані в Системі та уклали з ВИКОНАВЦЕМ Договір.
5.2. При реєстрації ЗАМОВНИК отримує персональний логін та пароль, який дозволяє отримати доступ до Системи ВИКОНАВЦЯ. 
5.3. ВИКОНАВЕЦЬ надає оплачені ЗАМОВНИКОМ Послуги доступу до програмного забезпечення, яке забезпечує формування та доставку SMS-повідомлення. Передача інформації (текст SMS-повідомлення, телефон та ін. інформація) від ЗАМОВНИКА до ВИКОНАВЦЯ надходить через мережу Інтернет (протокол передачі погоджується з ЗАМОВНИКОМ додатково; можливі протоколи: HTTP POST/GET, XML POST, SMPP, через ПЗ, через веб-сайт). 
5.4. Служба технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ працює у робочі дні з 09:00 до 18:00 за телефоном +38044360-40-04 або електронною поштою за адресою: [email protected]
5.5. Послуги надаються цілодобово, окрім виключень, встановлених п.5.6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у зв’язку з проблемами електропостачання, пожежею, терористичним актом та іншими обставинами, в т.ч. у випадку проведення робіт технічного обслуговування, а також інших регламентних робіт. 
5.6. ЗАМОВНИК не має права у період з 20:00 по 9:00 (у робочі дні) та з 18:00 по 11:00 (у неробочі та святкові дні) здійснювати розсилку SMS-повідомлень, що мають ознаки повідомлень рекламного характеру, які відносяться до оголошень, повідомлень про акції та розіграші, поздоровлень, новин, повідомлень транспортних (окрім служб таксі), колекторських та страхових компаній. 
5.7. ЗАМОВНИК зобов’язаний забезпечити конфіденційність свого пароля. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за будь-які збитки, які були завдані ЗАМОВНИКУ у зв’язку з втратою пароля. 
5.8. ЗАМОВНИК зобов’язується використовувати Послуги відповідно до норм законодавства України й тільки для передачі інформації адресатам, які надали згоду на її отримання. 
5.9. При використанні ЗАМОВНИКОМ Альфанумеричних імен (або Динамічних Альфанумеричних імен) забороняється використовувати: найменування операторів мобільного (рухомого) зв’язку, символи: {| , ; % ’ # % ! ^ = [ ] ( ) / ~ < >}”, нецензурні висловлювання, власні назви та імена, незрозумілі назви та вислови (наприклад: ghtasdf), використовувати інші символи окрім символів латинського алфавіту, використовувати Альфанумеричне ім’я (або Динамічне Альфанумеричне ім’я) довжиною менше 3 та більше 11 символів та такі, що складаються виключно з цифр.
5.10. Для використання ЗАМОВНИКОМ у Альфанумеричних іменах (або Динамічних Альфанумеричних іменах) торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань (у т.ч. торговельних марок та/або фірмових найменувань третіх осіб) та/або імен власних, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вимагати від ЗАМОВНИКА надання йому документів, що підтверджують наявність у ЗАМОВНИКА законних підстав на використання ним таких торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань та/або імен власних. ВИКОНАВЕЦЬ має право не надавати Послуги до отримання від ЗАМОВНИКА вищезазначених документів.
5.11. При надісланні SMS-повідомлень до абонентів всіх операторів рухомого (мобільного) зв‘язку України, які мають належні ліцензії відповідно до чинного законодавства України, ЗАМОВНИК зобов‘язується надавати ВИКОНАВЦЮ на модерацію заплановані ним Альфанумеричні імена. Відправка SMS-повідомлень з Альфанумеричним іменем, що не пройшло модерацію, не здійснюється. При відправці SMS-повідомлень абонентам інших операторів мобільного (рухомого) зв‘язку, ЗАМОВНИК самостійно формує Альфанумеричні імена згідно вищенаведених норм.
5.12. ЗАМОВНИК гарантує, що зміст Послуг відповідає нормам чинного законодавства України, також нормам законів про охорону авторських або інших прав на об’єкти інтелектуальної власності, законодавства про охорону прав особистості, релігійних та загальних поглядів, національної гідності, а також нормам міжнародного права.
5.13. ЗАМОВНИК несе всю відповідальність за зміст SMS-повідомлень, в т.ч. за достовірність інформації, дотримання авторських та суміжних прав третіх осіб, законодавства про рекламу та інших законодавчих вимог щодо поширення інформації, яка була передана адресату в рамках цього Договору.
5.14. Всі скарги та претензії, які виникають у адресатів у зв’язку з отриманням SMS-повідомлень та які виникли з вини ЗАМОВНИКА, приймаються та розглядаються виключно ЗАМОВНИКОМ. Для цього ЗАМОВНИК зобов’язується вказувати у всіх рекламних матеріалах і SMS-повідомленнях номер телефонної лінії сервісного обслуговування Клієнтів.
5.15. У разі неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань за цим Договором, в результаті чого, ВИКОНАВЦЮ було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку адресатів або інших третіх осіб, ЗАМОВНИК зобов’язується, протягом трьох банківських днів з моменту отримання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ, відшкодувати ВИКОНАВЦЮ всі завдані збитки та самостійно розглянути ці скарги і задовольнити претензії/позови адресатів або третіх осіб власними силами та засобами та за свій власний рахунок.
5.16. ЗАМОВНИК зобов’язаний відшкодувати ВИКОНАВЦЮ втрати, спричинені будь-якими виплатами, які можуть бути у ВИКОНАВЦЯ через порушення ЗАМОВНИКОМ під час виконання цього Договору чинного законодавства України, в т.ч. авторських та інших прав на об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, а також за претензій до правдивості та змісту SMS-повідомлення, які розсилаються за допомогою Системи.
5.17. ЗАМОВНИКУ забороняється здійснювати відправку SMS-повідомлень, що містять або мають ознаки реклами/інформації: еротичного характеру, політичного та релігійного характеру, що суперечить вимогам суспільної моралі, інформацію, та/або що посягає на цілісність територіальних кордонів, та/або порушує основи конституційного ладу та/або містить інформацію дискримінаційного змісту, та/або розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, та/або посягає на честь і гідність особи, та/або суперечить чи порушує вимоги чинного законодавства України, та/або містить віруси, чи інші елементи, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі/обладнання операторів рухомого (мобільного) зв‘язку та/або Системі ВИКОНАВЦЯ та/або кінцевому обладнанню адресатів.
5.18. ЗАМОВНИК має право здійснювати відправку SMS-повідомлень лише після отримання від ВИКОНАВЦЯ попереднього погодження змісту SMS-повідомлень, а також способу і механіки їх відправлення, у випадку, якщо такі SMS-повідомлення містять або мають ознаки: інформації (в тому числі рекламного характеру) про алкогольну чи тютюнову продукцію, про медичні послуги або медичні препарати, про харчові добавки, громадські організації, та інформації, що стосується, прямо чи опосередковано, неповнолітніх осіб.
5.19. ЗАМОВНИК зобов’язується не відправляти SMS-повідомлення для адресатів, що є абонентами певного оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг чи інформація, що заохочує до використання телекомунікаційних послуг інших операторів рухомого (мобільного) зв‘язку, або міститься реклама чи інформація із надання послуг передачі SMS-повідомлень, що заохочує до співпраці з іншими юридичними особами окрім ВИКОНАВЦЯ.
5.20. Забороняється використовувати дану Послугу для розповсюдження спаму, за що ЗАМОВНИК несе повну відповідальність. Під спамом розуміється надсилання будь-яких SMS-повідомлень, на отримання яких адресат попередньо не надав згоду, незалежно від змісту таких SMS-повідомлень та які: мають однаковий текст та/або графічні об’єкти, звукові або відео файли, і є масовими, доставляються адресатам без їхньої попередньої згоди, та/або призводять до подання скарг адресатом, та/або спричиняють виникнення перешкод технічного характеру в роботі Системи ВИКОНАВЦЯ та/або телекомунікаційній мережі оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, та/або не містять достовірну інформацію про повну назву ЗАМОВНИКА, номер телефонної лінії сервісного обслуговування ЗАМОВНИКА, та/або у тих випадках, коли адресат не може припинити подальше отримання SMS-повідомлень шляхом інформування про це ЗАМОВНИКА, та/або SMS-повідомлення, за які адресата, який отримує таке SMS-повідомлення, буде протарифіковано за його отримання, за умови, що адресат не замовляв таке SMS-повідомлення, та/або SMS-повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений з ВИКОНАВЦЕМ, у разі, якщо таке погодження тексту є обов’язковим згідно умов цього Договору.
5.21. Текст SMS-повідомлення повинен відповідати наступним умовам:
- символи, які використовуються з латинського алфавіту: .!@#$%^&*()?><“}{:;/‘[]* "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1234567890;
- символи, які використовуються кирилицею (найбільш вживані): `№ а б в г ґ є е ё ж з и й і ї к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я А Б В Г Ґ Д Є Е Ё Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я;
- наступні символи: ~ ^ [ ] { } | € ― (довге тире) вважаються як два символи (згідно специфікації кодування GSM 03.38);
5.22. У випадку, якщо до тексту SMS-повідомлення включено хоча б один символ з кирилиці, SMS-повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використанням виключно кирилиці.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
6.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право: 
6.1.1. самостійно та на власний розсуд визначати всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, й вони є обов’язковими для Сторін;
6.1.2. в односторонньому порядку вносити зміни до Договору;
6.1.3. отримувати плату за Послуги;
6.1.4. в односторонньому порядку змінювати тарифи або механізм розрахунку вартості Послуг, шляхом зміни такої інформації на Сайті;
6.1.5. без узгодження з ЗАМОВНИКОМ модифікувати Сайт будь-яким способом, на свій розсуд, у тому числі, змінювати дизайн Сайту, умови надання Послуг, додавати нові Послуги, припиняти надання певних Послуг, а також тимчасово переривати доступ до Сайту в процесі проведення ВИКОНАВЦЕМ зазначених вище робіт;
6.1.6. проводити регламентні роботи на власних мережах телекомунікації та обладнанні Системи сумарною тривалістю до 72 годин за один календарний місяць, що не буде вважатися перервою в наданні Послуги;
6.1.7. на свій розсуд популяризувати Сайт та його можливості; розміщувати матеріали рекламного характеру на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстну рекламу, банери, а також відео та інтерактивні рекламні ролики;
6.1.8. контролювати зміст SMS-Повідомлень на предмет порушення Правил та умов цього Договору та блокувати їх відправлення;
6.1.9. вимагати від ЗАМОВНИКА дотримання Правил та умов цього Договору та відмовити ЗАМОВНИКУ у наданні Послуги (й розірвати Договір в односторонньому порядку) у разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов цього Договору, зокрема, Правил надання послуг.
6.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
6.2.1. надавати Послуги, встановлені цим Договором та Тарифами;
6.2.2. у разі зміни положень даного Договору, Тарифів, переліку Послуг, оприлюднювати їх змінені редакції на Сайті;
6.2.3. у разі необхідності надавати ЗАМОВНИКУ технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру щодо отримання Послуг;
6.2.4. дотримуватись вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про ЗАМОВНИКА і його клієнтів, що є комерційною таємницею, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
6.2.5. при надходженні коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ за Послуги за Договором, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин зарахувати отриману суму на Електронний віртуальний рахунок ЗАМОВНИКА та надати ЗАМОВНИКУ доступ до отримання Послуг;
6.2.6. за допомогою Системи забезпечити ЗАМОВНИКУ можливість контролю за інформацією про надходження коштів на електронний віртуальний рахунок, стан свого електронного віртуального рахунку та стан кожного переданого на відправку SMS-повідомлення через Систему ВИКОНАВЦЯ.
6.3. ЗАМОВНИК має право: 
6.3.1. своєчасно та у повному обсязі отримувати замовлені та оплачені Послуги;
6.3.2. поповнювати свій Електронний віртуальний рахунок, самостійно, виходячи з власних міркувань, визначивши суму поповнення;
6.3.3. отримувати усну консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з виконанням Послуг за цим Договором, користуючись послугами служби технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ за телефоном зазначеним в цьому Договорі.
6.4. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
6.4.1. зареєструватися на Сайті;
6.4.2. в повній мірі дотримуватися всіх без виключення умов цього Договору, не здійснювати дій, які прямо заборонені ним;
6.4.3. користуватися Сайтом тільки в законних цілях;
6.4.4. дотримуватись Правил надання послуг за Договором;
6.4.5. використовувати Послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ, виключно лише для цілей, визначених цим Договором;
6.4.6. сплачувати замовлені Послуги у порядку, розмірі та в строки, встановлені цим Договором;
6.4.7. самостійно ознайомлюватись з Тарифами на Сайті перед відправкою SMS-повідомлень через Систему ВИКОНАВЦЯ. Сторони домовилися, що факт відправки SMS-повідомлення ЗАМОВНИКОМ або за його дорученням через Систему означає, що ЗАМОВНИК ознайомлений і погоджується з Тарифами та не має права посилатись на необізнаність стосовно вартості Послуг і гарантує здійснення оплати наданих Послуг відповідно до діючих Тарифів;
6.4.8. бути власником бази даних телефонних номерів адресатів SMS-повідомлень;
6.4.9. обов’язково отримати від адресата, на телефон якого планується відправка SMS-повідомлення з інформацією ЗАМОВНИКА, письмову згоду, відповідно до чинного законодавства України, на отримання таких повідомлень та забезпечити можливість здійснення відмови від отримання адресатами SMS-повідомлень, що передаються ВИКОНАВЦЕМ в рамках цього Договору. Для можливості здійснення відмови від отримання SMS-повідомлень ЗАМОВНИК зобов’язується включати в кожне SMS-повідомлення, що відправляється, номер телефону сервісної служби ЗАМОВНИКА та назву компанії ЗАМОВНИКА;
6.4.10. негайно припинити відправку SMS-повідомлень у разі, якщо адресат повідомив ЗАМОВНИКУ будь-якими доступними засобами зв’язку про свою заборону чи/та відмову на/від отримання SMS-повідомлень, що передаються в рамках цього Договору. ЗАМОВНИК, також, зобов’язується негайно припинити відправку SMS-повідомлень у разі, якщо ВИКОНАВЕЦЬ повідомив ЗАМОВНИКА факсом чи електронною поштою про відмову чи/та заборону такого адресата на/від отримання SMS-повідомлень, що передаються в рамках цього Договору;
6.4.11. не використовувати під час роботи з Системою будь-які персональні дані фізичних осіб - адресатів SMS-повідомлень, використовуючи лише знеособлені персональні дані;
6.4.12. не передавати адресатам Спам-повідомлення, а також іншу інформацію, яка містить: недостовірну або конфіденційну інформацію; інформацію, яка була отримана ЗАМОВНИКОМ на незаконних підставах, інформацію, яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб, та інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України;
6.4.13. забезпечувати конфіденційність і збереження свого облікового запису, не передавати іншим особам логін і пароль для входу в особистий кабінет ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК самостійно несе відповідальність за всі дії, пов’язані з використанням його облікового запису, та відповідає за будь-які наслідки, які стануть результатом використання його облікового запису третіми особами;
6.4.14. у разі неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань за цим Договором, в результаті чого, ВИКОНАВЦЮ було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку адресатів або інших третіх осіб, протягом трьох банківських днів, з моменту отримання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ, відшкодувати ВИКОНАВЦЮ всі завдані збитки та самостійно розглянути ці скарги та задовольнити претензії/позови адресатів або третіх осіб власними силами та засобами та за свій власний рахунок;
6.4.15. негайно інформувати ВИКОНАВЦЯ в разі виявлення помилок в роботі Сайту, некоректного відображення інформації.

7. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. З інформацією про вартість Послуг, у тому числі вартість відправлених Міжнародних повідомлень, ЗАМОВНИК може ознайомитися у відповідному розділі Сайту.
7.2. У випадку, якщо ЗАМОВНИК здійснює відправку SMS-повідомлень, які відповідають критеріям Міжнародних, ВИКОНАВЕЦЬ має право на свій розсуд:
- або відмовитися здійснювати (або заблокувати) передачу таких міжнародних SMS-повідомлень;
- або протарифікувати відправлені SMS-повідомлення як Міжнародні повідомлення за весь звітний період.
7.2.1. Вартість Послуг з розсилки Міжнародних SMS-повідомлень визначається в національній валюті України - гривні за офіційним курсом гривні до Євро (валютного еквіваленту вираження вартості), встановленим НБУ на дату укладання Сторонами цього Договору.
У разі зміни офіційного курсу гривні до Євро, встановленого НБУ, станом на останній день звітного періоду по відношенню до офіційного курсу НБУ, встановленого на дату підписання Сторонами цього Договору, вартість наданих Послуг з розсилки Міжнародних SMS-повідомлень перераховується ВИКОНАВЦЕМ та визначається у національній валюті України - гривні відповідно до офіційного курсу НБУ, встановленого на останній день звітного періоду.
Якщо за ЗАМОВНИКОМ обліковується заборгованість з оплати розсилки Міжнародних SMS-повідомлень, ВИКОНАВЕЦЬ має право з отриманого від ЗАМОВНИКА чергового платежу в першу чергу погасити таку заборгованість без необхідності додаткового повідомлення та погодження цього з ЗАМОВНИКОМ.
Доплата неоплаченої частини вартості Послуг з розсилки Міжнародних SMS-повідомлень, що виникла у зв’язку з перерахунком їх вартості, також може здійснюватися ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунку, виставленого ВИКОНАВЦЕМ за результатом надання Послуг за завітний період, протягом 3-х календарних днів, з моменту його отримання.
7.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ. За необхідності, ЗАМОВНИК за допомогою Системи ВИКОНАВЦЯ може самостійно сформувати рахунок-фактуру.
7.4. Послуги оплачуються Замовником у гривні.
7.5. Моментом оплати є дата зарахування коштів на банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ у повному обсязі.
7.6. Під час оплати Послуг ЗАМОВНИК самостійно оплачує всі та будь-які банківські послуги та комісії платіжних систем.
7.7. ЗАМОВНИК самостійно відповідає за правильність здійснених ним оплат та їх своєчасність.
7.8. Сторони домовилися, що для проведення розрахунків за надані ВИКОНАВЦЕМ Послуги відповідно до цього Договору, приймаються дані ВИКОНАВЦЯ.
7.9. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати вартість Послуг в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення ЗАМОВНИКА. Нова редакція Тарифів вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. ЗАМОВНИК вважається проінформованим про зміну Тарифів з моменту опублікування їх нової редакції на Сайті.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. При невиконанні, або неналежному виконанні умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України. 
8.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності:
- за ненадання, неналежне надання Послуг внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Сайту (його програмного забезпечення) та/або апаратного комплексу ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язується вживати всі розумні заходи з метою недопущення цього й усунення проблем, що виникли, у найкоротші строки;
- за зміст SMS-повідомлень та ім’я відправника, які розсилаються ЗАМОВНИКОМ при використанні Системи;
- за будь-які збитки, що можуть виникнути у ЗАМОВНИКА внаслідок користування Послугами, в тому числі внаслідок ушкодження або втрати даних в результаті затримок, неотримання або переривання Послуг, які були викликані помилками або недбалістю ЗАМОВНИКА, та не відшкодовує їх за жодних обставин;
- за погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу ВИКОНАВЦЯ;
- за інформацію, що міститься у SMS-повідомлені, що відправляється ЗАМОВНИКОМ;
- в разі використання Сайту третіми особами внаслідок недотримання ЗАМОВНИКОМ конфіденційності його логіну та паролю для входу на Сайт.
8.2.1. ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Сайту і зобов'язується докладати всіх розумних зусиль і вживати заходів з метою недопущення цього і усунення проблем, що виникли у найкоротші терміни.
8.3. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов цього Договору, в т.ч. Правил надання послуг, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити надання Послуг, протягом 24 годин повідомити про це ЗАМОВНИКА та провести внутрішнє розслідування з притягненням до відповідальності ЗАМОВНИКА.
Якщо факт порушення буде підтверджено, то ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право:
8.3.1. розірвати цей Договір в односторонньому порядку, з відшкодуванням ЗАМОВНИКОМ усіх завданих ВИКОНАВЦЮ збитків, в тому числі (але не обмежуючись) шляхом анулювання ВИКОНАВЦЕМ залишку на електронному рахунку ЗАМОВНИКА (який зараховується в рахунок відшкодування);
8.3.2. після переговорів з ЗАМОВНИКОМ та відшкодуванням всіх понесених ВИКОНАВЦЕМ збитків, пов’язаних із порушенням ЗАМОВНИКОМ умов Договору, поновити надання Послуг. При цьому ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінити умови передбачені Договором. 
8.4. ВИКОНАВЕЦЬ не надає гарантій і не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ щодо доставки SMS-повідомлень до адресатів за цим Договором у випадку:
- коли адресат знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі відповідного оператора (мобільного) рухомого зв‘язку;
- вимкнення (відключення) адресатом належного йому кінцевого обладнання;
- неналежної роботи телекомунікаційної мережі оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, доступ до якої використовує ВИКОНАВЕЦЬ для надання Послуг за цим Договором;
- відправки SMS-повідомлень адресатам абонентам оператора (мобільного) рухомого зв‘язку інших країн світу; 
- якщо текст SMS- повідомлення складається більш ніж з п’яти частин, кожна з яких складається з 153 символів при використанні латинського алфавіту або 67 символів при використанні кирилиці;
- якщо порушуються інші положення Правил надання послуг цього Договору.
8.5. ВИКОНАВЕЦЬ не зберігає та не обробляє будь-які персональні дані з баз персональних даних ЗАМОВНИКА, а лише використовує належним чином оброблені та передані ЗАМОВНИКОМ знеособленні персональні дані.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти всіма розумними способами та які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виникли після його укладення.
9.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, що настали після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: природні стихійні явища (урагани, землетруси, повені, пожежі, блискавка тощо), війна, військові дії, бойові дії без оголошення війни, збройні конфлікти, повстання, революції, страйки, масові заворушення, локаути, терористичні акти, державні перевороти, блокади, дії державних органів, прийняття нормативних актів, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторони виконати свої зобов`язання за цим Договором. Сторони домовились, що форс-мажорними обставинами, також, вважаються аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення та дії державних та комунальних органів, організацій.
9.3. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилання на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.
9.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.
9.5. У разі настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на строк дії таких обставин.
9.6. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
10.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку передбаченому чинним законодавством України.
10.3. Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків по цьому Договору до врегулювання спорів, що виникли.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір є публічним і безстроковим, вступає в силу з моменту, вказаного в п.3.2. Договору, та діє протягом строку надання замовлених і оплачених Послуг, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за Договором.
11.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх ЗАМОВНИКІВ шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.
11.3. Даний Договір може бути повністю або частково змінений ВИКОНАВЦЕМ в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення ЗАМОВНИКА. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. ЗАМОВНИК вважається проінформованим про зміну умов Договору з моменту опублікування його нової редакції на Сайті. 
11.4. Розірвання Договору можливе за згодою Сторін та за ініціативою однієї зі Сторін. У разі припинення дії Договору за ініціативою ЗАМОВНИКА, аванс не повертається, а допрацьовується ним.
11.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності всього Договору в цілому.
11.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, якщо таке мало місце під час дії Договору.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Персональні дані
ЗАМОВНИК підтверджує та визнає, що реєструючись на Сайті він тим самим надає повну та безумовну згоду (дозвіл) ВИКОНАВЦЮ на обробку своїх персональних даних, наданих в процесі реєстрації, а саме: на їх збирання, накопичення, зберігання, використання, знеособлення, знищення, як у письмовій, так і в електронній формі, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Метою збору та обробки персональних даних ЗАМОВНИКА на Сайті є підтримка комунікацій з ним, в т.ч. надання ЗАМОВНИКУ доступу до користування Сайтом, обробка його замовлень, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та припинення незаконних і протиправних дій Замовників).
ВИКОНАВЕЦЬ вживає всі необхідні заходи для захисту персональних даних ЗАМОВНИКА від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі від незаконного знищення чи доступу до них.
ЗАМОВНИК підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», зокрема ст.8 цього Закону, а також мета збору, зберігання та обробки його персональних даних. ЗАМОВНИК, також, надає згоду на безстроковий термін обробки його персональних даних. 
12.2. Інтелектуальна власність
ЗАМОВНИК визнає, що виключне право як на програмне забезпечення та Сайт в цілому, так і на їх складові частини та похідні від них продукти належить ВИКОНАВЦЮ. ЗАМОВНИК підтверджує, що використовуватиме Сайт та програмне забезпечення тільки відповідно до цього Договору та не здійснюватиме спроб «розкрити код», копіювати, емулювати, створити нові версії, продати, змінити, декомпілювати, аналізувати код, іншим чином використати вихідний текст і об'єктний код програмного забезпечення без письмового дозволу ВИКОНАВЦЯ.
Всі фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музикальні, звукові твори, знаки для товарів і послуг, що містяться на Сайті, є об`єктами права інтелектуальної власності. Право на використання вмісту Сайту (в тому числі право на підбір, розташування, систематизацію й перетворення даних, що містяться на Сайті, а також самі дані), окрім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належить виключно ВИКОНАВЦЮ.
ЗАМОВНИК має право копіювати (завантажувати, скачувати) з Сайту матеріали (інформацію) тільки для особистого користування. Розповсюдження, опублікування чи інше використання даних Сайту не допускається без посилання на Сайт.
У випадку порушення умов даного розділу Договору ЗАМОВНИК несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
12.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право на свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.
12.4. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від другої Сторони при виконанні Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і строку припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
12.5. У випадках, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
12.6. Даний Договір складений українською мовою та Замовник підтверджує, що розуміє його зміст.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ «ІНВЕСТУМ»
ЄДРПОУ: 36852257
Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3
Адреса для листування: а/с 238, м. Київ, 03150
т. 044 360 40 04
[email protected]